Pristup informacija

Objavljeno Četvrtak, 20 Rujan 2012 11:29
Hitovi: 17163

    Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacija (Narodne novine 25/13,85/15)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, na adresu:

 Pristup informacijama kojima raspolaže Uprava za ceste možete pogledati ovdje:

Dokumenti:

Uputa o načinu uplaćivanja prihoda za financiranje javnih potreba Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o katalogu i postupku ostvarivanja prava na informacije

Pravo pristupa informacijama kojima raspolaže ŽUC Brodsko-posavske županije

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.

Odluka o visini naknade troškova izdavanja upravnih i neupravnih akata ŽUC BPŽ

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2017. godinu (pdf datoteka)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2017. godinu (csv datoteka)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2018. godinu (pdf datoteka)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2018. godinu (csv datoteka)

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 2019. godina

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2019. godinu (csv datoteka)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2019. godinu (pdf datoteka)