.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Ustrojstvo

 

Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19
Odluka o osnivanju Županijske uprave za ceste BPŽ
Statut Županijske uprave za ceste BPŽ
Etički kodeks Županijske uprave za ceste BPŽ

 

Računovodstvo

 

Zakon o proračunu (NN 87/08136/1215/15)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN3/15,93/15,135/15,2/17,28/17,112/18,126/19,145/20,32/21)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10, 120/13,1/20 )

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) .

Javna nabava

 

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) - ZJN 2016

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 114/20)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20),

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013, 127/13, 74/14,98/19,41/21) 

Zakon o sprječavanju sukoba interesa, (NN26/11,12/12,48/13,5715,98/19)

 

Javne ceste

 

Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ).

Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta  (NN 40/00)
Uredba o vođenju registra javnih cesta NN 32/01


Sigurnost prometa na cestama

 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0874/1180/1392/1464/15,108/17,70/19, 42/2020)
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnoj cesti (NN 95/2014)
Pravilnik o autobusnim stajalištima (
NN 119/07 )

Pravilnik o ophodnji javnih cesta ( NN 75/14, 7/21 )

 

Ograničenje prometa na cestama

 

Naredba o ograničenju prometa na cestama ( NN 64/09) 

 

Inspekcija cestovnog prometa

 

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta  (NN 22/14, 98/19).

 

Prometni znakovi i signalizacija

 

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama ( NN61/2001)
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (N.N. 64/2016)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN92/19)

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa označavanju, te osiguravanju radova na cesti ( NN 92/19)


Naknade u cestovnom prometu

 

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 130/12)

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu javne ceste i cestarine ( NN136/2011)

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila  (NN 96/2015, 98/2015)

Odluka o visini naknade za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (NN 122/2014,122/16,130/17)

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/2014)
Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo (NN100/98)

Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske (NN 140/05)
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti ( NN 78/14, 43/20)

 

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

 

Zakon o gradnji ( NN 153/13,20/17,39/19,125/19)
Pravilnik o održavanju javnih cesta ( NN 90/2014, 3/2021)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja ( NN 78/15,118/18,110/19)
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,130/17,32/19,118/2020)
Zakon o komori arhitekata i komori inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ( NN 78/15,114/18,110/19)
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/2018, 104/19)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08., 147/09., 87/10., 129/11)

 

Razvrstavanje javnih cesta

 

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/2012)
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21,100/21)

 

Cestovno zemljište

 

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07, 91/08, 39/11, 43/20)
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama (NN45/95)

   

Izvanredni prijevoz

 

Pravilnik o izvanrednom prijevozu ( NN 92/18,45/20)
Pravilnik o mjerilima izračun naknada za izvanredni prijevoz  ( NN 68/2010)

 

Zatvaranje cesta

 

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN 119/07)

 

                                                     Ostali propisi koji se primjenjuju

  

Zakon o radu (NN93/14, 127/17, 98/19)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18)
Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15)

 IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI 

Kao tijelo javnog sektora, Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije dužna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Županijska uprave za ceste Brodsko-posavske županije na adresi http://www.zuc-bpz.hr.

  

Status usklađenosti

Mrežna lokacija http://www.zuc-bpz.hr nije u potpunosti pristupačna i usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Objava originalnih dokumenata sa potpisom je do donošenja zakona bila skenirana . Skenirane dokumente nije moguće sa čitačima teksta čitati. Nove objave će sadržati word dokument pored skeniranog dokumenta koje čitaći teksta mogu čitati.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Županijska uprave za ceste Brodsko-posavske županije korisnici mogu uputiti kontakt osobi – Ana Tomac Hradovi:

  • e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefonom: +385 35 400-577
  • telefaksom: +385 35 444-252
  • poštom: Uprava za ceste Brodsko – posavske županije, I. Gorana Kovačića 58, 35000 Slavonski Brod

Uprava za ceste Brodsko - posavske županije dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom, Županijska uprava za ceste Brodsko - posavske županije nastojati će odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana. 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

eRAČUN OBAVEZAN U JAVNOJ NABAVI ! Obavijest poslovnim partnerima

 Zaprimanje eRačuna u javnoj nabavi

 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine", br. 94/18.) javni naručitelji su obvezni u postupcima javne nabave zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

 

Opširnije:E-račun - zakonska obaveza

Nalazite se ovdje: Home Propisi Zakoni i propisi Važniji propisi